Forside

Send meg en E-post:

post@boclausen.com

Ring meg

+47 949 70 854

Bo Clausen

Låtskrivar og songartist

Frå ein opptreden på Låven, Sletta. 

Velkomen til Låtskrivar og songartist Bo Clausen sin heim på Internett.

Litt om Låtskrivar og songartist Bo Clausen:


Eg har skrive dikt så langt tilbake som eg kan hugsa, men flesteparten har vorte borte i løpet av livet. No, når eg har vorten gamal, har eg teke til på nytt, men denne gongen tenkjer eg at eg skal ta vare på dikta mine, og dessuten bruka dei. Difor set eg melodi til dei.


Eg har vitja kyrkjer og bedehus med både gitar og song før i livet, men denne gongen er det annleis. No syng eg berre eigne songar, og det har vorte mange av dei. Det er flott å sjå at dei tekstane eg sjøl skreiv ned fyrste gongen, rører ved hjarta til dei som høyrer meg syngja. Dette gjev meg ei glede som mest er ubeskriveleg!


Andre som syng kan også få bruka tekstar og melodier som eg har ført i penne. Sjølv er eg registrert hos Tono, og eventuelle avtalar om bruk må gjerast med dei.

Den gode hyrdingen

Drikk dykk ikkje fulle av vin, det fører til utskeiing, men bli fylte av Anden 19 og syng saman, med salmar og hymner og åndelege songar. Syng og spel av hjartet for Herren! (Ef. 5:18,19) Dette er oppfordringa som Paulus gjev til dei kristne i Efesus, så vi veit at det fans salmar og åndelege songar allereie då. Salmar veit vi at det var også før Jesu tid, og dei er samla i Salmane i Bibelen


Ein av dei største låtskrivarane me kjenner til, var Kong David. Han har skrive ein stor del av det som var jødane si songbok, Salmane i det gamle testamentet. No kjenner me vel ikkje alle melodiane til desse salmane... i alle tilfelle gjer ikkje eg det, men ein av dei har vorte ein inspirasjon til ein song eg skreiv, songen "Den gode hyrdingen", Det var Salme 23, som nettopp er ført i pennen av kong David, som kom til meg den dagen denne songen vart til.


Herren er min hyrding,

eg manglar ikkje noko.


Han lèt meg liggja i grøne enger,

han fører meg til vatn der eg finn kvile.


Han gjev meg nytt liv.

Han leier meg på rettferds stigar

for sitt namn skuld.


Om eg så går i dødsskuggens dal,

er eg ikkje redd for noko vondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav,

dei trøystar meg.


Du dukar bord for meg

framfor mine fiendar.

Du salvar mitt hovud med olje.

Mitt beger renn over.


Berre godleik og miskunn

 skal følgja meg alle mine dagar,

og eg skal bu i Herrens hus

gjennom alle tider.

Tekstar - melodier - rettigheiter - eigedomsrett.

Når eg skriv ein tekst eller ein melodi, er den juridisk sett min egedom. Det minner om huset ditt. Anten du eig det eller leiger det, er det du som har dissposisjonsretten over det. Om eg eller nokon annan derfor tek oss inn i stova di og tek med oss noko du har kjøpt, så er det rett og slett tjuveri. Det same gjeld tekstar og melodiar som eg og andre kunstnarar lagar.


For mange av oss er det tekstane, melodiane, måleria eller skulpturane som heilt eller delvis dannar grunnlaget for økonomien vår. I mitt tilfelle gjeld dette tekstar og melodiar som eg skriv. Når du brukar mine åndsverk til å lage din eigen CD, er dette flott. Det eg vil, er at du tek kontakt med meg, slik at vi kan gjera ein avtale om dette. Dersom eg - eller Tono - i ettertid oppdagar at mine åndsverk har vorte misbrukt på denne måten, vil det verte ein reaksjon. Når det gjeldt framføring i kyrkjer og andre forsamlingslokale, ber eg om at det vert sendt inn melding om bruk til Tono. Anna bruk er faktisk tjuveri - noko kristne kyrkjer ikkje skal driva på med.


Om du vil bruka mine åndsverk i ein konsert, tek du berre kontakt med meg eller med Tono.


Etter kvart vil det koma lovsangskor på både Nynorsk, bokmål og engelsk. Desse er lagde for fri bruk, og kan fritt brukast av alle. For å få notar, kan du ta kontakt med meg.

Tilgjengelege tekstar


Nye songar vert lagde til etter kvart. Dersom det er interessen for å bruke songar, anten det er i konsert, kyrkje eller platesamanheng, kan ein enten kontakta Tono eller meg personleg for å få tilsendt tekst og musikk.

Naturen der eg bur, er ein stor inspirasjon når eg skriv låtar. Her er utsikta frå utedøra vår.

Her er dei songane som er tilgjengelege pr dags dato:

 

 1. Øgene dine Bergensk Gospel
 2. Det renn ei elv i verda. Nynorsk Gospel
 3. Berre av din nåde. Nynorsk Gospel
 4. Nåde over nåde Nynorsk Gospel
 5. Du vet alt om meg Bokmål Gospel
 6. Jesus sigra på Golgata Nynorsk Gospel
 7. Jesus Du er all mi trøyst Nynorsk Gospel
 8. Gud full av miskunn og nåde. Nynorsk Gospel
 9. Livets brød Nynorsk Gospel
 10. Gud, full av miskunn og nåde
 11. Eg elskar deg
 12. Åndeleg protestvise

 

Lovsangskor er i utgangspunktet til fri bruk. Vilkåra for bruk av lovsangskor finn du på denne linken, der finn du også kora.

 

Etter kvart vil det verte mogeleg å trykkja på linkar for å høyra songane.